Privacybeleid en juridische informatie - Privacybeleid / Juridisch

Privacybeleid en juridische informatie

A. Privacyverklaring voor webpagina’s en socialmediakanalen van AVM

I. Preambule

AVM GmbH (hierna ook ‘wij’ genoemd) is verantwoordelijk voor het internetaanbod onder avm.de en de bijbehorende subdomeinen (bijv. business.avm.de, fritzfinder.avm.de, content.avm.de, download.avm.de) evenals op de sociale mediakanalen van AVM.

Hieronder informeren wij u over hoe uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze websites en/of onlineaanbod worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden zo snel mogelijk weer gewist, en worden nooit zonder uw toestemming gebruikt voor reclamedoeleinden of doorgegeven.

II. Verantwoordelijke instantie/functionaris voor gegevensbescherming/toezichthoudende autoriteit

Verantwoordelijke instantie

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
D-10559 Berlijn
Duitsland

Tel.: +49-30-399 76-257
Fax: +49-30-399 76-255
E-mail: info@avm.de
nl.avm.de

Functionaris voor gegevensbescherming

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Alt-Moabit 95
D-10559 Berlijn
Duitsland

Tel.: +49-30-399 76-257
Fax: +49-30-399 76-299
E-mail: datenschutz@avm.de

Toezichthoudende autoriteit

Berlijnse functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit)
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlijn
Duitsland

Tel.: +49-30-13889-0
Fax: +49-30-2155050
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
datenschutz-berlin.de

III. Algemene beginselen/informatie

1. Begripsbepalingen/definities

De begripsbepalingen en definities zijn gebaseerd op Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’). Met name de begripsbepalingen van art. 4 en art. 9 AVG zijn van toepassing.

2. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit vereist is voor het uitvoeren en leveren van ons onlineaanbod.

Het regelmatig verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens vindt overigens alleen plaats

(i) na toestemming door de gebruiker,
(ii) als de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van de contractuele verplichtingen of
(iii) om gerechtvaardigde belangen te behartigen, voor zover de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet prevaleren. Dit omvat ook het doorgeven van gegevens aan autoriteiten en/of rechtbanken.

Een uitzondering geldt bovendien in gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om van tevoren toestemming te krijgen, of waarin de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

3. Rechtsgronden

Voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming van de betrokkene is art. 6 lid 1 letter a AVG de rechtsgrond.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is art. 6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.

Als persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bijv. bewaarplicht conform handels- en belastingwetgeving of informatie van overheden, etc.) is art. 6 lid 1 letter c AVG de rechtsgrond.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, is art. 6 lid 1 letter d AVG de rechtsgrond.

Als persoonsgegevens worden verwerkt om de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde te behartigen en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan die belangen, is art. 6 lid 1 letter f AVG de rechtsgrond.

4. Verkrijgen van toestemming / herroepingsrecht

Toestemming conform art. 6 lid 1 letter a AVG wordt doorgaans elektronisch verkregen. Deze toestemming wordt gegeven door een vinkje te plaatsen in het betreffende veld voor het documenteren van de toestemming. Bij een elektronische toestemming wordt in het geregistreerde bereik de zogenoemde opt-inprocedure (bijv. bij de nieuwflits), voor de identificatie van de gebruikers bovendien de zogenoemde dubbele opt-inprocedure toegepast (bijv. bij de registratie voor de newsletter). De inhoud van de toestemmingsverklaring wordt elektronisch geprotocolleerd.

Herroepingsrecht: houd er rekening mee dat eenmaal gegeven toestemming te allen tijde met gevolgen voor de toekomst – geheel of gedeeltelijk – kan worden herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de herroeping blijft hierdoor onaangetast. Een herroeping stuurt u naar de bij punt II. vermelde contactgegevens (verantwoordelijke instantie of functionaris voor gegevensbescherming).

5. Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens

Voor het leveren van onze web- en online-inhoud maken wij deels gebruik van dienstverleners, die in het kader van de dienstverlening in onze opdracht en volgens instructie actief worden (verwerkers). Deze dienstverleners kunnen in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens ontvangen, resp. met persoonsgegevens in aanraking komen, en zijn ontvangers volgens de AVG.

In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat onze dienstverleners afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd (zie art. 28 AVG).

Voor zover persoonsgegevens buiten een verwerking door een verwerker om worden doorgegeven aan derden en/of ontvangers, verzekeren wij dat dit uitsluitend gebeurt in overeenstemming met de eisen van de AVG (bijv. art. 6 lid 4 AVG) en alleen indien er een overeenkomstige rechtsgrond is (bijv. art. 6 lid 4 AVG).

6. Verwerking van gegevens in zogenaamde derde landen

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt principieel plaats binnen de EU resp. de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Alleen in uitzonderingsgevallen (bijv. in verband met het inschakelen van dienstverleners voor het leveren van webanalysediensten) kan informatie worden doorgegeven aan ‘derde landen’. ‘Derde landen’ zijn landen buiten de Europese Unie en/of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar niet zonder meer kan worden uitgegaan van een passend gegevensbeschermingsniveau volgens de EU-norm.

Indien de doorgegeven informatie ook persoonsgegevens bevat, verzekeren wij voorafgaand aan een dergelijke doorgifte dat in het derde land of bij de betreffende ontvanger in het derde land een adequaat beschermingsniveau is gewaarborgd, of dat u daarvoor toestemming hebt gegeven, of dat er een andere vorm van toestemming (bijv. art. 49 AVG) voorhanden is. Een adequaat beschermingsniveau kan voortvloeien uit een zogenaamd ‘adequaatheidsbesluit’ van de Europese Commissie of worden gegarandeerd door het gebruik van de zogenaamde ‘EU-standaardcontractbepalingen’. Op verzoek verstrekken wij u graag meer informatie over geschikte en adequate garanties voor het in acht nemen van een passend beschermingsniveau. De contactgegevens vindt u in punt II van deze privacyverklaring.

7. Wissen van gegevens en periode van opslag

Persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de verwerking komt te vervallen. Gegevens worden alleen opgeslagen na het vervallen van het verwerkingsdoel indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in Unierechtelijke verordeningen, wetten of overige voorschriften die van toepassing zijn op ons bedrijf (bijv. om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht en/of als er rechtmatige belangen bij de opslag zijn, bijv. tijdens de looptijd van verjaringstermijnen met het oog op juridische verdediging tegen eventuele claims). De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk de gegevens nog te bewaren is voor het sluiten van een overeenkomst of voor andere doeleinden.

8. Rechten van betrokkenen

De AVG verleent bepaalde rechten aan betrokkenen die worden geconfronteerd met de verwerking van persoonsgegevens (zogenaamde rechten van betrokkenen, met name art. 12 tot art. 22 AVG). De afzonderlijke rechten van betrokkenen worden nader toegelicht bij punt X. Als u een beroep wilt doen op een of meer van deze rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Gebruik hiervoor de contactmogelijkheden die worden vermeld bij punt II (verantwoordelijke instantie of functionaris voor gegevensbescherming).

IV. Registratie / aanmaken van een gebruikersaccount

Voor bepaalde via onze webpagina’s en online aangeboden inhoud ter beschikking gestelde diensten en/of prestaties zijn een registratie en/of het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount vereist. In het kader van de registratie en het aanmaken van de gebruikersaccount worden de volgende persoonsgegevens (‘verplichte gegevens’) door ons verzameld en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden:

 • Gebruikersnaam
 • Zakelijk e-mailadres van de gebruiker
 • Wachtwoord
 • Aanspreekvorm, voornaam, achternaam
 • Bedrijf (indien relevant)
 • Adres
 • Staat, provincie en plaats van het bedrijf

Verplichte gegevens die voor de registratie vereist zijn, worden in het invoermasker met een sterretje aangegeven als verplicht veld. Zonder volledig en waarheidsgetrouw invullen van de verplichte velden kan de registratie niet plaatsvinden. De aanmelding voor de registratie is pas voltooid wanneer u na het invullen van de verplichte velden de wachtwoordlink die u in een e-mail van ons ontvangt bevestigt.

Op het moment van de registratie worden bovendien (i) het IP-adres van de gebruiker en (ii) datum en tijdstip van de registratie opgeslagen.

Bovendien kunnen vrijwillig gegevens worden toegevoegd. Tot deze gegevens behoren bijv. telefoonnummer, faxnummer, mobiel telefoonnummer of informatie over het bedrijf zoals aantal medewerkers, branche, informatie over de grootte. Vrijwillige gegevens kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van onze verkoop- en marketingdiensten.

1. Doel en rechtsgrond

Registratie van de gebruiker is vereist om de toegang tot de inhoud en de diensten te beperken en te controleren die in het kader van onze webpagina’s en/of onlineaanbod alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. Deze registratie kan bovendien plaatsvinden voor het beschikbaar maken van bepaalde inhoud en prestaties voor geregistreerde gebruikers in het kader van de uitvoering van een contract en/of het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens voor de registratie is bij toestemming van de gebruiker art.6 lid 1 letter a AVG. Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarvan de overeenkomstsluitende partij de gebruiker is of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, is art.6 lid1 letter b AVG de rechtsgrond voor de verwerking. Als de registratie dient voor de beperking en/of controle van de toegang, is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen de rechtsgrond, zie art.6 lid 1 letter f AVG.

2. Wissen van gegevens en periode van opslag

Als een registratie plaatsvindt m.b.t. de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (art.6 lid 1 letter b AVG), worden de registratiegegevens voor de duur van de betreffende opdracht- of contractuele relatie opgeslagen en na afloop van de duur van de contractuele overeenkomst resp. opzegtermijn rekening houdend met punt III.7 gewist of geblokkeerd.

Als een registratie niet plaatsvindt m.b.t. de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, worden de registratiegegevens rekening houdend met punt III.7 gewist, zodra een registratie op onze webpagina’s wordt opgeheven, gewijzigd of door de gebruiker wordt gewist.

3. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen in de omgevingen waarvoor u zich hebt geregistreerd op elk moment wijzigen. Zo een wijziging van de gegevens die u hebt verstrekt kunt u aanbrengen in de omgevingen waarvoor u zich hebt geregistreerd resp. na contactopname met ons. Als de gegevens (nog) zijn vereist voor het uitvoeren van een contract of van precontractuele maatregelen, is vroegtijdig wissen van de gegevens uitsluitend mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen het wissen verhinderen.

V.Gegevensverwerking voor terbeschikkingstelling van de website / verzamelen van logbestanden

Bij elk bezoek op onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de computer waarop de website wordt geopend. De volgende gegevens worden verzameld (hierna "logfiles"):

 • informatie over het browsertype en de gebruikte versie

 • informatie over het besturingssysteem van de gebruiker

 • het IP-adres van de gebruiker

 • datum en tijdstip van de toegang

 • bestandsformaat van het object dat is geraadpleegd

Met de genoemde loggegevens is het - met uitzondering van het IP-adres - niet mogelijk om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Een persoonlijke identificatie is enkel mogelijk via de toewijzing resp. verbinding van de logfiles met een IP-adres.

1. Doel en rechtsgrond

Het verzamelen en verwerken van de loggegevens, met name van het IP-adres, vindt plaats voor het beschikbaar maken van de inhoud op onze webpagina’s aan de gebruiker, d.w.z. voor de communicatie tussen de gebruiker en ons web- resp. onlineaanbod. Voor de duur van het betreffende communicatieproces is een tijdelijke opslag van het IP-adres vereist. Dit is nodig voor het adresseren van het communicatieverkeer tussen de gebruiker en onze web- en/of onlineaanbod of is vereist om gebruik te kunnen maken van ons web-en/of onlineaanbod. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking – d.w.z. voor de duur van uw bezoek aan onze website – is art.6 lid 1 letter b AVG resp.§§ 9, 25 TDDDG (Duitse wet inzake gegevensbescherming en privacy in de telecommunicatie en telemedia).

De verwerking en opslag van een IP-adres in logbestanden die verdergaat dan een communicatieproces, wordt uitgevoerd om de functionaliteit van ons web- en onlineaanbod te garanderen, dit aanbod te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. De rechtsgrond voor een opslag van het IP-adres voor deze doeleinden die verdergaat dan het communicatieproces is art.6 lid1 letter f AVG (behartiging van de gerechtvaardigde belangen) resp.§ 19 lid 4 TDDDG.

2. Wissen van gegevens en periode van opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie - het websitebezoek - is beëindigd. Een langere opslag van loggegevens inclusief het IP-adres ten behoeve van de systeemveiligheid vindt plaats gedurende een periode van maximaal zeven dagen vanaf het moment dat de gebruiker de pagina verlaat. Een langdurigere verwerking en/of opslag van loggegevens is mogelijk en toegestaan voor zover de IP-adressen van de gebruikers na afloop van de eerder genoemde opslagtermijn van zeven dagen worden gewist of zodanig worden onherkenbaar worden gemaakt dat de loggegevens niet meer kunnen worden gekoppeld met een IP-adres.

3. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De registratie van loggegevens voor het ter beschikking stellen van de webpagina’s inclusief het opslaan ervan in logbestanden binnen de eerder genoemde grenzen is voor het gebruik van de website absoluut vereist. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken. Een afwijkende regeling geldt voor een verwerking van loggegevens voor analysedoeleinden. Deze is, afhankelijk van de gebruikte analysetool en het soort gegevensanalyse (persoonlijk/anoniem/pseudoniem), gebaseerd op punt VII.

VI. Gebruik van cookies en andere gegevensverwerking

Hieronder geven we informatie over het gebruik van cookies en de verwerking van andere gegevens op onze webpagina’s.

1. Doel en rechtsgrond

We gebruiken technisch noodzakelijke cookies en andere technologieën om de goede werking van ons web- en/of onlineaanbod te garanderen; deze kunnen daarom niet worden gedeactiveerd. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies/andere technologieën niet worden aangeboden. Hiervoor is het vereist dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend. De gegevens die door onze technisch noodzakelijke cookies/andere technologieën worden verwerkt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • taalinstellingen

 • antispambeveiliging

 • aanbieden van de chat (Zendesk – zie punt IX. 5.)

 • Onthouden van zoekbegrippen en filterinstellingen

 • Instellingen voor het volume

De rechtsgrond is art. 6 lid 1 letter b AVG, § 25 lid 2 punt 2 TDDG, voor zover de cookies/andere technologieën worden gebruikt om de chat aan te bieden. Verder is de rechtsgrond art 6 lid 1 letter f AVG, § 25 lid 2 punt 2 TDDG, aangezien het gebruik van cookies dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het garanderen van een soepel gebruik en de essentiële basisfuncties van de webpagina’s.

2. Wissen van gegevens en periode van opslag

Cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker (smart-device/pc) opgeslagen en van daaruit naar onze webpagina’s doorgestuurd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zog. permanente cookies en session-cookies. Session-cookies worden voor de duur van een browsersessie opgeslagen en gewist wanneer de browser wordt gesloten. Permanente cookies worden niet gewist met het sluiten van de browsersessie, maar gedurende langere tijd op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen. Cookies voor het aanbieden van de chat worden uiterlijk 8 uur na het einde van de sessie gewist.

VII. Webanalyse

We maken gebruik van webanalysetools om onze webpagina’s te optimaliseren en aan te passen aan de veranderende gewoonten en technische vereisten van onze gebruikers. Daarbij meten we bijv. welke elementen door gebruikers worden bezocht, of de gezochte informatie gemakkelijk te vinden is, enz. Deze informatie wordt pas interpreteerbaar en bewijskrachtig als er naar een grotere groep gebruikers wordt gekeken. Hiervoor worden de verzamelde gegevens geaggregeerd, d.w.z. samengevoegd tot grotere eenheden.

Zo kunnen wij het ontwerp van pagina's aanpassen of de inhoud optimaliseren wanneer we bijv. vaststellen dat een relevant aandeel van de bezoekers gebruik maakt van nieuwe technologieën of aanwezige informatie niet of slechts moeilijk kan vinden.

Wij voeren de volgende analyses uit op ons web- en onlineaanbod of gebruiken de volgende webanalysetools:

1. Analyse van loggegevens

Loggegevens worden uitsluitend op anonieme basis gebruikt voor analysedoeleinden; ze worden met name niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens van de gebruiker en/of aan een IP-adres of een cookie. Een dergelijke analyse van loggegevens valt daarom niet onder de gegevensbeschermingsbepalingen van de AVG.

2. Matomo

Voor de analyse van het gebruik van onze webpagina’s (of het aantal kliks) gebruiken wij de webanalysedienst ‘Matomo’. Cookies worden hier niet geplaatst. Persoonlijke gegevens worden niet verwerkt.

VIII. Verdere gegevensverwerking

1. Nieuwsbrief/prijsvragen/enquêtes

1.1. Nieuwsbrief

Wij verwerken de gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief (bijv. achternaam, voornaam, e-mailadres). Om nieuwsbrieven te versturen gebruiken wij de tool LianaMailer van Lianatech GmbH, Leopoldstraße 180, 80804 München, Duitsland.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig. Om te kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres resp. of de eigenaar instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief, sturen we na de eerste registratiestap een geautomatiseerde e-mail naar het opgegeven e-mailadres (de zogenaamde dubbele opt-in). Pas na bevestiging van de registratie via een link in de bevestigingse-mail voegen we het opgegeven e-mailadres toe aan onze mailinglijst. Behalve het e-mailadres en de gegevens ter bevestiging van de registratie verzamelen wij geen andere gegevens.

Naast de gegevens die worden verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • informatie over de bezorgbaarheid van de nieuwsbriefmailing,
 • informatie over welke nieuwsbrieven de ontvanger heeft geopend,
 • informatie over welke links de ontvanger van de nieuwsbrief heeft aangeklikt in de nieuwsbrief die hij of zij heeft geopend.

Uw gegevens worden verwerkt om de door u aangevraagde nieuwsbrief te versturen, inclusief de daarin opgenomen enquêtes, voor het verbeteren van onze diensten en voor het organiseren van prijsvragen. De rechtsgrond voor deze verwerking is art.6 lid 1 letter a AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief; daarnaast is de informatie over het recht om toestemming in te trekken in punt III.4 van toepassing. We bewaren de gegevens die worden verwerkt in verband met de nieuwsbrief voor de duur van uw abonnement op de nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens worden gewist als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

1.2. Prijsvragen

Tenzij anders aangegeven voor een prijsvraag geldt het volgende: als u een prijs wint in een prijsvraag, nemen we contact met u op via het e-mailadres dat u hebt opgegeven om uw postadres op te vragen voor het versturen van de prijs. Uw postadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de prijs. We bewaren de gegevens die je ons verstrekt in het kader van de prijsvraag tot het einde van de prijsvraag (in de regel worden de gegevens uiterlijk acht weken na afloop van de prijsvraag gewist), tenzij wij onderworpen zijn aan langere wettelijke (bijvoorbeeld fiscaalrechtelijke) bewaarplichten.

Tenzij anders vermeld, gebruiken we software van de aanbieder Alchemer voor prijsvragen. Alchemer wordt aangeboden door Alchemer LLC, 168 Centennial Pkwy, Louisville, CO 80027, VS.

1.3. Enquêtes

We gebruiken de aanbieder Alchemer om enquêtes op onze website te integreren. Alchemer wordt aangeboden door Alchemer LLC, 168 Centennial Pkwy, Louisville, CO 80027, VS.

De verzamelde gegevens worden verwerkt voor enquêtes, ter verbetering van onze diensten en voor het organiseren van prijsvragen. Je persoonlijke gegevens worden uiterlijk 8 weken na afloop van de desbetreffende campagnes uit de tool gewist. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in de EU. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door Alchemer is beschikbaar op https://www.alchemer.com/privacy.

2. Contactopname voor advertentie- en marketingdoeleinden/ klanttevredenheidsonderzoek

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor reclame- en/of marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als er een andere rechtsgrond is die reclame en/of marketing ook zonder toestemming toestaat (bijv. volgens de Duitse Wet Tegen Oneerlijke Concurrentie ‘UWG’).

De rechtsgrond voor reclame- en/of marketingmaatregelen op basis van uitdrukkelijke toestemming is art. 6 lid 1 letter a AVG; de verklaringen over toestemming onder punt III. zijn dienovereenkomstig van toepassing. De rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame per briefpost is art.  6  lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen); het gerechtvaardigde belang is hier het benaderen van potentiële klanten ten behoeve van directe reclame voor onze producten en diensten. De rechtsgrondslag voor reclame- en/of marketingmaatregelen via e-mail ten behoeve van directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten is § 7 lid 3 UWG; dit vereist dat (i) wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van een goed of dienst, (ii) u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres ten behoeve van directe reclame en (iii) we u bij het verzamelen van het e-mailadres en telkens dat het wordt gebruikt duidelijk informeren dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen dergelijk gebruik van uw e-mailadres (voor het recht op bezwaar, zie punt X.6.).

Opslag en gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden vindt, afhankelijk van de betreffende rechtsgrond voor de reclamemaatregel (toestemming of gerechtvaardigde belangen), plaats voor onbepaalde duur, tot u tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden bezwaar hebt gemaakt of uw toestemming hiervoor hebt herroepen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Een verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen kunt u te allen tijde herroepen. In geval van een herroeping en/of bezwaar worden de persoonsgegevens niet meer verwerkt voor de betreffende doeleinden; een uitzondering hierop is in elk geval een verwerking van gegevens die nog voor de uitvoering van het contract (art.  6  lid  1  letter  b  AVG), inclusief wettelijke bewaringsplicht, vereist zijn en/of wanneer de gegevens in het kader van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 letter b AVG) nog vereist zijn (bijv. in geval van een bezwaar tegen reclame, de verwerking van gegevens in een zogenoemde blokkeerlijst, om toekomstige contactopname voor reclamedoeleinden te verhinderen).

3. Google Maps

We gebruiken kaartmateriaal van de aanbieder Google Maps op onze website. Google Maps wordt aangeboden door Google Ireland Limited in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Op sommige pagina's (bijv. de dealerzoekfunctie) gebruiken we een plug-in van Google Maps. Als u een pagina met zo een plug-in opent, wordt er niet automatisch verbinding gemaakt met de servers van Google Maps. Er wordt alleen een verbinding met Google Maps gemaakt als u toestemming geeft voor het weergeven van inhoud. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door Google Maps (Google) is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

4. Sociale netwerken

We gebruiken knoppen (‘plug-ins’) van sociale netwerken op onze webpagina’s in overeenstemming met de volgende informatie over de respectieve dienstaanbieders, zodat u de interactieve mogelijkheden van de door u gebruikte sociale netwerken ook op onze webpagina’s kunt gebruiken. Met deze plug-ins plaatsen wij video's op de website. Daarbij worden verschillende functies aangeboden, waarvan het doel en de omvang door de beheerders van de sociale netwerken wordt bepaald. Houd er rekening mee dat het IP-adres van uw browsersessie kan worden gekoppeld aan uw eigen profiel bij het sociale netwerk in kwestie als u op dat moment daar bent aangemeld (ingelogd). Uw bezoek aan onze webpagina’s kan ook worden gekoppeld aan uw profiel op het sociale netwerk als dit u herkent via een cookie van het sociale netwerk die eerder is ingesteld en nog steeds op uw computer staat.

Houd er rekening mee dat wij niet de aanbieder zijn van de sociale netwerken en geen invloed hebben op de gegevensverwerking door de aanbieders in kwestie. Meer informatie over de behandeling van gegevens is te vinden op de webpagina’s van de respectieve aanbieders van sociale netwerken.

4.1. Facebook

Op onze pagina’s zijn geen plug-ins opgenomen van het sociale netwerk Facebook, van het bedrijf Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland. Er is slechts een passieve link naar aanbod op Facebook.

Als u contact met ons opneemt en interactie met ons hebt via Facebook (aanvragen, ‘Vind ik leuk’-knop, opmerkingen, enz.), bijvoorbeeld voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf, persaanvragen of om ons feedback te geven, gebruiken we ook de tool swat.io van Swat.io GmbH, Schönbrunner Str. 213-215/3. OG, 1120 Wenen, Oostenrijk en software van het bedrijf Zendesk Inc., 989 Market Street, San Francisco, CA 94103 voor het verwerken van gebruikersgegevens die op Facebook zijn ontstaan of om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

4.2. X (voorheen Twitter)

Op onze pagina's zijn geen functies opgenomen van het sociale netwerk ‘X’ van Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Er is slechts een passieve link naar ons aanbod op X.

Als u contact met ons opneemt en interactie met ons hebt via X (aanvragen, opmerkingen, enz.), bijvoorbeeld voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf, persaanvragen of om ons feedback te geven, gebruiken we de tool swat.io van Swat.io GmbH, Schönbrunner Str. 213-215/3. OG, 1120 Wenen, Oostenrijk en software van het bedrijf Zendesk Inc., 989 Market Street, San Francisco, CA 94103 voor het verwerken van gebruikersgegevens die op X zijn ontstaan of om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

4.3. LinkedIn

Op onze pagina's zijn geen functies opgenomen van het sociale netwerk ‘LinkedIn’, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Er is slechts een passieve link naar aanbod op LinkedIn.

Als u contact met ons opneemt en interactie met ons hebt via LinkedIn (aanvragen, ‘Vind ik leuk’-knop, opmerkingen, enz.), bijvoorbeeld voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf, persaanvragen of om ons feedback te geven, gebruiken we de tool swat.io van Swat.io GmbH, Schönbrunner Str. 213-215/3. OG, 1120 Wenen, Oostenrijk voor het verwerken van gebruikersgegevens die op LinkedIn zijn ontstaan of om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

4.4. XING

Op onze pagina’s zijn geen functies opgenomen van de dienst ‘XING’ van het bedrijf New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland.

Als u contact met ons opneemt en interactie met ons hebt via Xing (aanvragen, ‘Vind ik leuk’-knop, opmerkingen, enz.), bijvoorbeeld voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf, persaanvragen of om ons feedback te geven, gebruiken we de tool swat.io van Swat.io GmbH, Schönbrunner Str. 213-215/3. OG, 1120 Wenen, Oostenrijk voor het verwerken van gebruikersgegevens die op Xing zijn ontstaan of om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

4.5. YouTube

We gebruiken de aanbieder YouTube om video’s (“Vraag FRITZ!” etc.) in onze pagina’s op te nemen. YouTube wordt aangeboden door Google Ireland Limited in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Op sommige pagina's gebruiken we bovendien een YouTube-plug-in. Als u een pagina met zo een plug-in opent, wordt er niet automatisch verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Er wordt alleen een verbinding met YouTube gemaakt als u toestemming geeft voor het weergeven van inhoud. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door YouTube (Google) is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

Als u contact met ons opneemt en interactie met ons hebt via YouTube (aanvragen, ‘Vind ik leuk’-knop, opmerkingen, enz.), bijvoorbeeld voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf, persaanvragen of om ons feedback te geven, gebruiken we de tool swat.io van Swat.io GmbH, Schönbrunner Str. 213-215/3. OG, 1120 Wenen, Oostenrijk voor het verwerken van gebruikersgegevens die op YouTube zijn ontstaan of om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

4.6. Instagram

Op onze pagina's zijn geen plug-ins opgenomen van het sociale netwerk Instagram, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland. Er is slechts een passieve link naar ons aanbod op Instagram.

Als u contact met ons opneemt en interactie met ons hebt via Instagram (aanvragen, ‘Vind ik leuk’-knop, opmerkingen, enz.), bijvoorbeeld voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf, persaanvragen of om ons feedback te geven, gebruiken we de tool swat.io van Swat.io GmbH, Schönbrunner Str. 213-215/3. OG, 1120 Wenen, Oostenrijk voor het verwerken van gebruikersgegevens die op Instagram zijn ontstaan of om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

5. Instant messengers

Als u onze kanalen op de instant messengers WhatsApp en Telegram volgt, tonen ze ons uw openbare gebruikersnaam en de id die u daar gebruikt. Deze gegevens (uw gebruikersnaam) worden uitsluitend verwerkt voor het verzenden van de door u bestelde nieuwsservice. De rechtsgrond voor deze verwerking is art.6 lid 1 letter b AVG. U kunt deze nieuwsservice op elk moment weer opzeggen. U kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienstaanbieder (WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de en Telegram: https://telegram.org/privacy/de).

6. Zack Speedtest

Op zack.avm.de kunt u zien welke upload- en downloadsnelheid en welke pingsnelheid uw breedbandverbinding heeft. Hiervoor worden met een PHP-script via de aanbieder geoiplookup.io het IP-adres van uw aansluiting, samen met geschatte geodata, uw internetprovider en uw browsertype opgevraagd. Als u een FRITZ!Box gebruikt, worden – afhankelijk van de browser – ook het FRITZ!Box-model en de FRITZ!OS-versie weergegeven. De gegevensverwerking vindt niet plaats bij ons. Er wordt geen IP-adres opgeslagen.

IX. Contactformulier, feedback, contact per e-mail, support en chat

1. Contactformulieren

Op onze webpagina’s zijn verschillende onderwerpgerelateerde contactformulieren (webformulieren) of contactmogelijkheden beschikbaar waarmee de gebruiker elektronisch contact met ons kan opnemen (bijv. product- en verkoopadvies, productsuggesties, supportaanvragen, chat). Als de gebruiker deze mogelijkheid gebruikt, worden de gegevens die de gebruiker in het invoermasker heeft ingevoerd of telefonisch heeft doorgegeven naar ons doorgestuurd en opgeslagen. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten (afhankelijk van het gebruikte formulier of het type contact)

 • bedrijf*
 • voornaam*
 • achternaam*
 • telefoonnummer*
 • e-mail*
 • type aanvraag* (particulier of zakelijke klant / dealer)
 • postcode*
 • land
 • tijden van bereikbaarheid
 • indien van toepassing documenten/supportgegevens/logbestanden
 • Internetaanbieder*

Verplichte gegevens (afhankelijk van het gebruikte webformulier of de respectieve contactopties) die voor de registratie/het opnemen van contact vereist zijn, worden met een sterretje aangegeven als verplicht veld (ook in het invoermasker).

2. Feedback

Op onze webpagina’s is het mogelijk om vrijwillig feedback naar ons te sturen (bijv. in het FRITZ! Lab).

Als de gebruiker hier gebruik van maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons doorgestuurd en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres

De volgende gegevens worden ook verwerkt op het moment dat het bericht wordt verstuurd:

 • IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van het versturen

Om uw feedback te verwerken, gebruiken we software van Alchemer LLC, 168 Centennial Pkwy, Louisville, CO 80027, VS. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in de EU. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door Alchemer is beschikbaar op www.alchemer.com/privacy.

3. E-mailcontact

Het is ook mogelijk om contact op te nemen via de e-mailadressen die op onze webpagina’s staan. In dit geval worden de met de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Aanvragen per e-mail worden door ons verwerkt met software van Zendesk Inc, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, zie ook onder https://www.zendesk.de/company/agreements-and-terms/privacy-notice/. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

4. Chat

Op onze webpagina’ is het ook mogelijk om te chatten met onze supportmedewerkers, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over onze producten (‘chatfunctie’).

Bij het gebruik van de chatfunctie worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

 • naam
 • aanspreekvorm
 • taal
 • datum en tijd
 • IP-adres
 • e-mailadres
 • inhoud van uw communicatie
 • informatie over de gebruikte webbrowser (taalinstellingen, softwareversie, enz.)
 • land, stad/ongevere locatie

AVM verwerkt persoonlijke gegevens die een gebruiker via de chat verstrekt alleen voor zover dat nodig is voor het gebruik van de chat, bijvoorbeeld om te kunnen reageren op uw persoonlijke aanvraag. U kunt zelf beslissen of u bovengenoemde gegevens verstrekt voor de doeleinden die onder 6. genoemd worden.

Als de aanvraag in de chat niet volledig kan worden afgehandeld, kan onze medewerker uw aanvraag in de chat doorgeven aan ons AVM-supportteam. De tekst die u in de chat hebt ingevoerd (inclusief eventuele persoonlijke gegevens die u in deze context hebt verstrekt) wordt dan naar hen doorgestuurd.

5. Supportaanvragen

Supportaanvragen (ook telefonische) en aanvragen via de chat worden door ons verwerkt met software van het bedrijf Zendesk Inc., 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, - siehe auch unter https://www.zendesk.de/company/agreements-and-terms/privacy-notice/ - en met software van het bedrijf telegra GmbH, Oskar-Jäger-Straße 125, 50825 Köln, zie ook onder https://www.telegra.com/datenschutzerklaerung/. Daarnaast gebruiken we de SugarCRM-software van de aanbieder Insignio CRM GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 14, 34131 Kassel, Duitsland, om de gegevens te organiseren en op te slaan. Als u telefonisch contact met ons opneemt, behouden wij ons het recht voor om naast uw naam en de desbetreffende supportaanvraag ook uw telefoonnummer te verwerken – ook voor eventuele vragen. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is art.6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrond.

Naast de chatfunctie kunnen gebruikers informatie van AVM ook telefonisch of via het contactformulier voor product- en aankoopadvies van het bedrijf ontvangen. Meer informatie over deze opties vindt u onder https://nl.avm.de/producten/verkoopadvies/.

6. Doel en rechtsgrond

De gegevens worden uitsluitend verwerkt om de desbetreffende aanvraag of het desbetreffende verzoek van de gebruiker te verwerken. De overige gegevens die tijdens het versturen worden verzameld, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

Voor zover de gegevens worden verwerkt met als doel het uitvoeren van een klantopdracht of het beantwoorden van een klantaanvraag, is de rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens art. 6 lid 1 letter b AVG, ongeacht of er contact werd opgenomen via het contactformulier, via e-mail of telefonisch. In het geval van feedback is art. 6 lid 1 letter f AVG de rechtsgrond voor de verwerking. Ons legitieme belang is het verbeteren van onze producten en diensten voor de gebruiker. Als de gebruiker toestemming heeft gegeven, is art. 6 lid 1 letter a AVG de rechtsgrond voor de verwerking. De rechtsgrond voor het verzamelen van aanvullende gegevens tijdens het versturen is art. 6 lid 1 letter f AVG; het legitieme belang hierbij ligt in het voorkomen van misbruik en het waarborgen van de systeemveiligheid (zie punt V.1.).

7. Wissen van gegevens en periode van opslag

De gegevens worden principieel gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, is dit het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is beëindigd en/of de aanvraag van de gebruiker volledig is beantwoord. De communicatie is beëindigd of er is een definitief antwoord gegeven wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie volledig is opgehelderd; in het geval van de support en de chat, uiterlijk 2 jaar na de laatste communicatie, met uitzondering van de gevallen genoemd in punt III.7. en uiterlijk na 3 jaar als we u een garantievervanging hebben aangeboden en/of uw probleem een uitwisseling met onze ontwikkelingsafdeling vereist. In het geval van garantieverwerking wissen we de bijbehorende en daarvoor noodzakelijke communicatie uiterlijk na afloop van de garantieperiode. In plaats van te wissen worden de gegevens geblokkeerd opgeslagen als een verdere opslag van de gegevens vereist is omwille van de in punt III.7 genoemde redenen.

8. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de communicatie met ons stop te zetten en/of zijn aanvraag in te trekken en bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens. In zulke gevallen kan de communicatie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen die in het kader van de contactopname worden in dit geval gewist, onder voorbehoud van verdere opslag van de gegevens om de redenen die worden genoemd in punt III.7 en IX.7.

X. Rechten van betrokkenen

De gebruiker heeft conform de AVG met name de volgende rechten als betrokkene:

1. Recht van inzage (art. 15 AVG)

U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. Als ons bedrijf persoonsgegevens over u verwerkt, hebt u recht om inzage te verkrijgen in

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens (aard van de gegevens);
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; dit geldt met name wanneer gegevens aan ontvangers in derde landen buiten het toepassingsbereik van de AVG toegankelijk zijn gemaakt of moeten worden gemaakt
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen (bijv. wettelijke bewaringstermijnen o.i.d.);
 • uw recht ons te verzoeken dat u betreffende gegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking ervan wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken (zie daartoe ook de volgende punten);
 • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, als de persoonsgegevens niet direct bij u werden verzameld.

U hebt verder het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over of uw persoonsgegevens al dan niet het voorwerp zijn van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van art. 22 AVG en, indien dit het geval is, welke criteria aan een dergelijk besluit ten grondslag liggen (logica) resp. welke gevolgen en draagwijdte de geautomatiseerde besluitvorming voor u kan hebben.

Als persoonsgegevens naar een derde land buiten het toepassingsbereik van de AVG worden doorgestuurd, hebt u recht op informatie of, en indien ja op basis van welke garanties, een gepast beschermingsniveau in de zin van artikel 45, 46 AVG bij de ontvanger van de gegevens in het derde land is gewaarborgd.

U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens. We verstrekken principieel kopieën van gegevens in elektronische vorm, tenzij u anders hebt aangegeven. De eerste kopie is gratis, voor verdere kopieën kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. De gegevens worden verstrekt onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van andere personen die kunnen worden belemmerd door het verstrekken van de kopie van de gegevens.

2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U hebt het recht om van ons rectificatie van uw gegevens te verkrijgen, indien deze onjuist, niet van toepassing en/of onvolledig zijn. Het recht op rectificatie omvat het recht op vervollediging door aanvullende verklaringen of mededelingen. De gegevens moeten onverwijld, d.w.z. zonder opzettelijke vertraging, worden gerectificeerd en/of aangevuld.

3. Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

U hebt het recht van ons wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van door u gegeven toestemming en u deze toestemming hebt ingetrokken, voor zover er geen andere rechtsgrond voor de gegevensverwerking is;
 • u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor verdere verwerking zijn;
 • u overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het gegevens van een kind betreft die werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8 lid 1 AVG.

Het recht op wissen van persoonsgegevens bestaat niet voor zover

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie het verzoek tot wissen in de weg staat;
 • de verwerking van persoonsgegevens vereist is (i) voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke bewaarplichten), (ii) voor het vervullen van taken van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag overeenkomstig Unierecht en/of lidstatelijk recht (daartoe behoren ook belangen op het gebied van de volksgezondheid) of (iii) voor archivering en/of onderzoek;
 • de persoonsgegevens vereist zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De gegevens moeten onverwijld, d.w.z. zonder opzettelijke vertraging, worden gewist. Als wij persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt (bijv. op het internet), nemen wij, rekening houdend met de technische mogelijkheden, redelijke maatregelen om ook derden die gegevens verwerken op de hoogte te stellen van het verzoek tot wissing met inbegrip van het wissen van iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens.

4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

In de volgende gevallen hebt u het recht om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, kunt u van ons verlangen dat uw gegevens gedurende de periode waarin deze worden gecontroleerd op juistheid, niet voor andere doeleinden worden gebruikt en in zoverre worden beperkt.
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking kunt u in plaats van het wissen van gegevens overeenkomstig art. 17 lid 1 letter d AVG om beperking van het gebruik van de gegevens overeenkomstig art. 18 AVG verzoeken.
 • Als u uw persoonsgegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, maar deze verder niet meer nodig zijn, kunt u van ons verlangen de verwerking ervan te beperken tot de bovengenoemde juridische doeleinden.
 • Indien u overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en het nog niet duidelijk is of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, kunt u verlangen dat uw gegevens voor de duur van de controle niet voor andere doeleinden worden gebruikt en in zoverre worden beperkt.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20 AVG)

U hebt – onder voorbehoud van de volgende regelingen – het recht om de u betreffende gegevens in een gangbare elektronische, machineleesbare vorm te verkrijgen. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens omvat het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; op verzoek dragen wij gegevens daarom – voor zover technisch mogelijk – rechtstreeks over aan een door u aangewezen of nog aan te wijzen verwerkingsverantwoordelijke. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens bestaat alleen voor door u verstrekte gegevens en vereist dat de verwerking berust op toestemming of plaatsvindt om een overeenkomst uit te voeren, en wordt verricht met behulp van geautomatiseerde procedés. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 AVG laat het recht op gegevenswissing overeenkomstig art. 17 AVG onverlet. De gegevensoverdracht vindt plaats onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van andere personen die kunnen worden belemmerd door de gegevensoverdracht.

6. Recht van bezwaar (art.21 AVG)

In geval van verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een taak van algemeen belang (art. 6 lid 1 letter e AVG) of voor de behartiging van gerechtigde belangen (art.6 lid 1 letter f AVG) kunt u te allen tijden met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In geval van bezwaar staken wij elke verdere verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden, tenzij

 • er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
 • de verwerking vereist is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. In geval van bezwaar staken wij elke verdere verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

7. Mogelijkheden voor rechtsbescherming / recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

In geval van klachten kunt u te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van de Unie of de lidstaten. Voor ons bedrijf is de onder punt II. genoemde toezichthoudende autoriteit bevoegd.

(Bijgewerkt: juli 2024)

B. Juridisch

Juridische informatie

Aansprakelijkheid

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH controleert en actualiseert voortdurend de informatie die op deze internetpagina's beschikbaar wordt gesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kunnen gegevens tussentijds zijn gewijzigd. AVM kan daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Enigerlei aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's, is uitgesloten voor zover deze niet berust op opzet of schuldige nalatigheid of indien er geen sprake is van aansprakelijkheid op grond van bindende wettelijke bepalingen.

Auteursrechten

© AVM GmbH, Berlijn, Duitsland. Alle rechten voorbehouden.

Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties of video's en hun plaatsing op deze internetpagina's vallen wereldwijd onder de bescherming van het auteursrecht en van andere beschermende wetten. Het ongeoorloofde gebruik, de reproductie of het doorgeven van delen van de inhoud of van complete pagina's kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd. AVM wijst erop dat op deze internetpagina's voorkomende afbeeldingen deels aan het auteursrecht van derden zijn onderworpen. Alle adressen die AVM op haar internetpagina's bekend maakt, zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Ieder commercieel gebruik ervan door derden is niet toegestaan.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle op deze internetpagina's genoemde handelsmerken wettig gedeponeerde merken van AVM GmbH. Dit geldt in het bijzonder voor de productnamen en beeldmerken. Microsoft, Windows en het Windows-beeldmerk zijn merken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Android is een merk van Google, Inc. Bluetooth is een merk van Bluetooth SIG, Incorporated en in licentie gegeven aan AVM GmbH. WireGuard is een geregistreerd handelsmerk van Jason A. Donenfeld in de VS en/of andere landen (wireguard.com). Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn merken van de desbetreffende eigenaren.

Externe verwijzingen ('links')

AVM is als contentaanbieder volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de 'eigen inhoud' die voor gebruik beschikbaar wordt gesteld. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen deze eigen inhoud (‘content’) en verwijzingen ('links') naar content die door andere aanbieders beschikbaar wordt gesteld. Via de verwijzing stelt AVM tot op zekere hoogte 'externe content' voor gebruik beschikbaar. Voor deze externe content is AVM slechts verantwoordelijk voor zover AVM daarvan (dat wil zeggen ook onwettige of strafbare inhoud) bewust kennis heeft en het voor AVM technisch mogelijk is en het redelijkerwijs ook van AVM kan worden verwacht, het gebruik van genoemde content te voorkomen.

Bij verwijzingen gaat het evenwel altijd om dynamische inhoud. AVM heeft weliswaar bij het eerste contact gecontroleerd of door de externe inhoud een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaat. Maar AVM is er wettelijk niet toe verplicht de inhoud waarnaar zij in haar aanbod verwijst, voortdurend te controleren op wijzigingen die een reden zouden kunnen zijn voor het ontstaan van een dergelijke verantwoordelijkheid. Pas als AVM vaststelt of er door anderen op wordt gewezen dat een concreet aanbod waarnaar AVM een verwijzing beschikbaar heeft gesteld, een civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid teweegbrengt, zal AVM de verwijzing naar dit aanbod opheffen, voor zover dit voor AVM technisch mogelijk is en redelijkerwijs van AVM kan worden gevraagd.

AVM behoudt zich het recht voor te allen tijde de beschikbaar gestelde informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

AVM huisregels (nettiquette)

Op onze socialmediakanalen kunnen gebruikers met elkaar communiceren en AVM ook vragen stellen over onze producten en services. Wij gaan graag in gesprek met de community en willen aanvragen altijd zo snel mogelijk beantwoorden. Vragen die ons ’s avonds, op feestdagen of in het weekend bereiken, worden meestal de volgende werkdag door ons beantwoord.
 
Communicatie op ooghoogte vinden wij erg belangrijk: wij communiceren respectvol en eerlijk en streven naar een objectieve en beleefde communicatie met onze gebruikers. Wij verwachten dat andere gebruikers zich ook aan deze omgangsvormen houden – zowel in hun omgang met elkaar als met AVM. Reacties op onze socialmediakanalen zijn openbaar.

Niet toegestaan is:

 • Belediging, bedreiging en schelden in elke vorm
 • Laster en smaad tegen AVM en andere gebruikers
 • Aanzetten tot geweld
 • Promotie voor verkiezingen en politieke partijen
 • Radicale opvattingen, racisme en haatzaaien
 • Pornografie en obsceniteiten
 • Schenden van rechten van derden
 • Het openbaar maken van privécorrespondentie en persoonlijke gegevens (adressen, e-mailadressen of telefoonnummers)
 • Oproepen tot campagnes, betogingen of donaties
 • Misbruik van de reageerfunctie voor reclamedoeleinden

AVM behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen en gebruikers te blokkeren die herhaaldelijk de huisregels overtreden. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de reacties of content die zij plaatsen. AVM aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

AVM behoudt zich het recht voor op elk moment de aangeboden informatie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.